1. Aγ. Γεώργιος στο Βουνό
Ο εντοπισμός από τον Άδωνι Κύρου μινωικών αναθημάτων στην περιοχή Άγιος Γεώργιος στο Βουνό οδήγησε σε ανασκαφική έρευνα που έγινε κατά τα έτη 1993 και 1994 από τον καθηγητή Γιάννη Σακελλαράκη και που είχε ως αποτέλεσμα την ανακάλυψη ενός ασύλητου ιερού κορυφής των Μινωιτών. Το ιερό αυτό θεωρήθηκε το σπουδαιότερο εκτός Κρήτης και απέδωσε μεγάλο αριθμό ευρημάτων, τα οποία φυλάσσονται προσωρινά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά, όπου και εκτίθενται τα σημαντικότερα από αυτά. Στόχος της Εταιρείας είναι ο επαναπατρισμός στα Κύθηρα των ευρημάτων αυτών, όταν θα έχει δημιουργηθεί κατάλληλο Μουσείο για να εκτεθούν. Τη δαπάνη και την οργάνωση της ανασκαφικής έρευνας είχε αναλάβει η Εταιρεία. To συνολικό κόστος ανήλθε σε 14.051.426 δρχ. καλύφθηκε δε από κεφάλαια της Εταιρείας και χορηγίες.

2. Ανασκαφή στη θέση Καμπί (Καραβάς)
Το 1997 έγινε, με την ενίσχυση της εταιρείας, από την ομάδα του αρχαιολόγου Άρη Τσαραβόπουλου ανασκαφή μινωικού τάφου στη θέση Καμπί του Καραβά, σε κτήμα του Χαρ. Κρίθαρη, όπου παλαιότερα είχε ανευρεθεί λατρευτικό δοχείο και είχε παραδοθεί στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ο τάφος, όπως αποδείχθηκε, είχε ήδη συληθεί και η ανασκαφή αυτή δεν απέδωσε. Διαπιστώθηκε όμως ότι η περιοχή έχει αρχαιολογικό ενδιαφέρον και επιβάλλεται η συνέχιση των ερευνών.

3. Ανασκαφή στο σπήλαιο Χουστή (Διακόφτι)
Με οικονομική ενίσχυση της Εταιρείας η ομάδα του αρχαιολόγου Άρη Τσαραβόπουλου ενήργησε ανασκαφές κατά την τριετία 1997 – 1999 στο σπήλαιο «Χουστή», στην περιοχή Διακοφτιού, όπου διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο περί λατρευτικού χώρου, αναγομένου, βάσει των μέχρι στιγμής ευρημάτων, σε εποχή προ του 3.800 π.Χ.

4. Δραγονάρες
Αξιόλογα ευρήματα ήλθαν στο φως από την ομάδα Τσαραβόπουλου κατά την ίδια περίοδο και από τη Μεγάλη Δραγονάρα. Ο εντοπισμός τους οφείλεται και πάλι στον Άδωνι Κύρου, όταν μετείχε στις προσπάθειες της Εταιρείας Εναλίων Ερευνών για την ανέλκυση λίθινων αγκυρών ναυαγίου στο δίαυλο μεταξύ Δραγονάρας και Κυθήρων. Δύο από τις εννέα άγκυρες που ανελκύσθησαν εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κυθήρων. Τις έρευνες ενίσχυσε οικονομικά η Εταιρεία.

5. Αρχαιομεταλλευτικές έρευνες
Η Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών συνεβλήθη με το Κέντρο Ερευνών «Δημόκριτος» και ενίσχυσε οικονομικά τις έρευνές του στα Κύθηρα κατά την περίοδο 1998 – 1999. Η έρευνα απέδωσε και διαπιστώθηκε η ύπαρξη εγκαταστάσεων εκκαμινεύσεως σιδήρου, τόσο στην περιοχή του Διακοφτιού, όσο και στα δυτικά του νησιού, αναμένεται δε η τελική έκθεση για τα συμπεράσματα της έρευνας εκείνης.

6. Αντικύθηρα
Από τις αρμόδιες υπηρεσίες κρίθηκε σκόπιμο να επεκταθούν οι αρχαιολογικές έρευνες και στα Αντικύθηρα, όπου μεταξύ των άλλων υπάρχει και αξιόλογο φρούριο, που πρέπει και αξ[ζει να συντηρηθεί. Η Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών ενίσχυσε οικονομικά την πρώτη εξόρμηση της ομάδας Τσαραβόπουλου προς τα Αντικύθηρα.


ARCHAEOLOGICAL RESEARCH

1. Agios Georgios sto Vouno (St. George on the Mountain)

Adonis Kyrou’s discovery of Minoan votive offerings in the area of Agios Georgios sto Vouno led to excavation research in 1993 and 1994 by Professor Yiannis Sakellarakis. The research resulted in the discovery of an intact Minoan hilltop sancuary. This sanctuary, considered the gratest outside Crete, yielded a large number of finds, temporarily kept at the Archaelogical Museum of Piraeus, where the most important ones are on display. The Society’s aim is the repatriation of these finds to Kythira, in order to be put on display when an appropriate museum is created. The cost and the organization of the excavation was undertaken by the Society. The total cost rose to Euros 41.236,76 nad was covered with capital of the Society and grants.

2. Excavation at Kambi (Karavas)

In 1997, with the support of the Society, an excavation work of a Minoan tomb at the position of Kambi in Karavas began from the team of the archaelogist Aris Tsaravopoulos, in a farmland belonging to Har. Kritharis, where, in the past, a devotional vessel had been discovered and handed over to the National Arcaelogical Museum. It turned out that the tomb had already been looted and the excavation had no yield. It was establised, however, that the area possessed archaeologicl interest and merited the continuation of research.

3. Excavation at Housti cave (Diakofti)

With the Society’s financial support, the team of the archaelogist Aris Tsaravopoulos initiated excavation activity during the three-year period spannning 1997-199 9 at the ‘Housti’ cave, in Diakofti. It was established that the cave was a devotional area, dated, based on finds so far, to an age preceding 3.800 BC.

4. Dragonares

Remarkable finds were also brought to light in Megali Dragonara by Tsaravopoulos’ team during the same period. Their discovery was again attributed to Adonis Kyrou, who participated in the efforts of the Association of Sea Research to raise stone anchors of a wreck in the channel between Dragonara and Kythira. Two of the nine anchors raised are on display at the Archaeological Museum of Kythira. The research was financially supported by the Society.

5. Research on ancient mines

The Society of Kythirian Studies was affiliated with the Democritos Research Centre and financially assisted the Centre’s research work in Kythira in 1998-99. The outcome was successful and the existence of iron mines in the region of Diakofti, as well as on the island’s west side, was etsablished. The final report of conclusions of that research is anticipated.

6. Antikythira

It was considered appropriate by relevant authorities to expand archaeological research to Antikythira, where, among others, is a remarkable fort which must, and deserves to, be preserved. The Society of Kythirian Studies financially supported the first outing to Antikythira by the Tsaravopoulos team.