8. ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ 18ος αι. (3 Τόμοι)

32.00

Αθήνα, 1997
Τόμοι: 3
Α΄, σελ: 484
Β΄, σελ: 588
Γ΄, σελ: 132 (ευρετ.)
21×28 εκ.

Συγγραφείς: Μαρία Γ. Πατραμάνη, Αντωνία Κ. Μαρμαρέλη, Εμμ Γ. Δρακάκης (επιμ.)


POPULATION CENSUSES OF KITHIRA,18th CENTURY

Athens, 1997
Volumes:
3
A’, pages: 484
B’ pages: 588
C’ pages: 132(index)
21 x 28

Editors:Maria G.Patramani,Antonia K.Marmareli, Emm. G.Drakakis.

Category:

Περιγραφή

Η ογκώδης και άκρως ενδιαφέρουσα και επιμελημένη αυτή εργασία περιλαμβάνει τις απογραφές των ενετικών αρχών για τα έτη 1721, 1724, 1753, 1760 περ., 1770 περ., 1772, 1784 και 1788. Το έργο προλογίζει η καθηγήτρια κυρία Χρ. Μαλτέζου και περιλαμβάνει όλα τα ονόματα των απογραφομένων, το φύλο, την ηλικία, την κοινωνική τάξη, καταγεγραμμένα κατά οικογένεια.


A bulky and immensely interesting and thorough work containing the censuses conducted by Venetian authorities in 1721,1724,1753,1760 ca,1770ca,1772,1784 and 1778. The work is prefaced by Professor Chrysa Maltezou and contains all the names-in order of family- of those included in each census along with their sex, age and social class.